Koncert Edukacyjny dla klas IV-V-VI “Bitwa na smyczki”.