Zapraszamy do udziału w konkursie multimedialnym “Drogi do Niepodległości”

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO
pt.: „ Drogi do Niepodległości”

w ramach realizacji zadań ujętych w miejskim programie obchodów Roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady przebiegu konkursu, kryteria oraz sposób oceny.

Organizatorem konkursu jest

Burmistrz Miasta Sierpca, Rada Miejska Sierpca,
Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu

e-mail szkoły: gm@edu.sierpc.pl

telefon: (24)275-11-75

Koordynatorem konkursu jest  pani  Marta Turalska
(nauczyciel informatyki w Gimnazjum)

 1. CELE KONKURSU
 • Rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkolnej.
 • Rozwijanie wiedzy na temat 100-lecia Niepodległej Polski
 • Promowanie uczniów wyróżniających się uzdolnieniami informatycznymi.
 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy
  i umiejętności.
 • Popularyzacja przedmiotów informatycznych wśród dzieci i młodzieży
 1. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z miasta Sierpca.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie na płycie lub pendrive prezentacji multimedialnej pt.: „Drogi do Niepodległości” do dnia 30 maja 2018 roku.

 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Konkurs składa się z jednego etapu.

O zakwalifikowaniu się do udziału w konkursie decyduje termin oddania pracy konkursowej.

Prezentacja multimedialna musi być oddana na dowolnym nośniku (np. płycie CD, DVD, pendrive).

Praca musi być automatyczna, z przejściami i dźwiękiem, wykonana przez jedną osobę w programie Power Point

Prezentacje wraz z kartą zgłoszeniową należy oddać bezpośrednio do pani Marty Turalskiej lub złożyć do sekretariatu Gimnazjum Miejskiego w kopercie z podpisem konkursu.

 1. ZASADY OCENY PRAC

Za ocenę prac konkursowych odpowiedzialna jest powołana przez Dyrektora Gimnazjum Komisja.

Zadanie konkursowe ma charakter prezentacji multimedialnej.

Wyniki konkursu będą podane do szkół oraz dostępne będą na stronie Gimnazjum Miejskiego do 10 czerwca

 1. WYTYCZNE DO PREZENCJI:
 • prezentacja powinna składać się maksymalnie z 20 slajdów, (max 5-7 min)
 • prezentacja powinna zawierać: tekst, grafikę, muzykę, film,
 • prezentacja powinna zawierać: slajd tytułowy, slajd końcowy (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła i opiekun).
 • prezentacja powinna zawierać slajd z wykazem źródeł informacji, które zostały zawarte w prezentacji.
 1. UPRAWNIENIA I NAGRODY

Na podstawie wyników zostaną wyłonione 3 miejsca w różnych kategoriach:

kategoria I

Szkoła Podstawowa  Klasy 4-6

Kategoria II

Gimnazjum klasy 2-3 oraz klasy 7 Szkoły Podstawowej

Kategoria III

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Dla laureatów konkursu przewidziane są cenne nagrody.

Decyzje dotyczące zakwalifikowania uczestników do konkursu, przyznania miejsc, punktów i nagród są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają nauczyciele informatyki.

WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ NA GALI W CKISZU PODCZAS PODSUMOWANIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI 100 LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI (październik – listopad 2018 roku)