ZAPRASZAMY do udziału w Miejskim Konkursie MULTIMEDIALNYM pt.: GENERAŁ WŁADYSŁAW ANDERS, JEGO ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ”

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO pt.:   „GENERAŁ  WŁADYSŁAW ANDERS, JEGO ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ” w ramach realizacji zadań ujętych w miejskim programie obchodów
Roku Generała Władysława Andersa’2019

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady przebiegu konkursu, kryteria oraz sposób oceny.

Organizatorem konkursu jest

Burmistrz Miasta Sierpca, Rada Miejska Sierpca,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

e-mail szkoły: sp2@edu.sierpc.pl

telefon: (24)275-22-53

Koordynatorem konkursu  jest  pani  Marta Turalska  i pani Elżbieta Olszewska-Lamka
(nauczyciele informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu).

 1. CELE KONKURSU
 • Rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkolnej.
 • Przypomnienie postaci gen. Władysława Andersa – życie i działalność.
 • Promowanie uczniów wyróżniających się uzdolnieniami informatycznymi.
 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy
  i umiejętności.
 • Popularyzacja przedmiotów informatycznych wśród dzieci i młodzieży
 1. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych          z miasta Sierpca.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie na płycie lub pendrive prezentacji multimedialnej pt.:  „GENERAŁ  WŁADYSŁAW  ANDERS,  JEGO  ŻYCIE  I  DZIAŁALNOŚĆ”  do dnia  30 września 2019 roku.

 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Konkurs składa się z jednego etapu.

O zakwalifikowaniu się do udziału w konkursie decyduje termin oddania pracy konkursowej.

Prezentacja multimedialna musi być oddana na dowolnym nośniku (np. płycie CD, DVD, pendrive).

Prezentacje wraz z kartą zgłoszeniową należy złożyć w sekretariacie szkoły  w kopercie z podpisem  konkurs multimedialny lub oddać bezpośrednio do pani  Marty Turalskiej,  pani Elżbiety Olszewskiej-Lamki.

 1. ZASADY OCENY PRAC

Za ocenę prac konkursowych odpowiedzialna jest komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

Zadanie konkursowe ma charakter prezentacji multimedialnej.

Wyniki konkursu będą podane do szkół oraz dostępne będą na stronie internetowej  szkoły.

 1. WYTYCZNE DO PREZENCJI:
 • prezentacja powinna składać się maksymalnie z 20 slajdów, (max 5-7 min)
 • prezentacja powinna zawierać: tekst, grafikę, muzykę, film, przejścia automatyczne z dźwiękiem, wykonana przez jedną osobę w programie Power Point w formacie pptx lub zapis w formie pliku wideo
 • prezentacja powinna zawierać: slajd tytułowy, slajd końcowy (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła i opiekun).
 • prezentacja powinna zawierać slajd z wykazem źródeł informacji, które zostały zawarte w prezentacji.
 1. UPRAWNIENIA I NAGRODY

Na podstawie wyników zostaną wyłonione 3 miejsca w różnych kategoriach:

Kategoria I

Uczniowie Szkoła Podstawowa –  klasy 4-6

Kategoria II

Uczniowie Szkoła Podstawowa  – klasy 7-8

Kategoria III

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Dla laureatów konkursu przewidziane są cenne nagrody.

Decyzje dotyczące zakwalifikowania uczestników do konkursu, przyznania miejsc, punktów i nagród są ostateczne.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają nauczyciele informatyki.

WRĘCZENIE  NAGRÓD  ODBĘDZIE  SIĘ  NA  GALI  W CKISZU  W  SIERPCU PODCZAS  PODSUMOWANIA  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  OBCHODAMI ROKU GENERAŁA  WŁADYSŁAWA  ANDERSA  

(październik – listopad 2019 roku)

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW

 

 

 

Nazwa szkoły

 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia/kategoria klasa Opiekun

 

 

 

   
 

 

   
     

 

     

 

     

 

 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   

 

 

 

………………………………………..

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Oświadczenie – wyrażenie zgody na udział dziecka w konkursie

Regulamin Konkursu Informatycznego Generał Anders