Konkurs – Lubię Polskę

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza młodych, kreatywnych ludzi z całej Polski do udziału w konkursie, w którym pokażą te mniej i bardziej znane – a może jeszcze nieodkryte – polskie innowacyjne rozwiązania, odkrycia naukowe, najciekawsze fakty z naszej historii, malarstwa lub muzyki, najpiękniejsze miejsca i wszystko inne, z czego są dumni. Najlepsze prace konkursowe będą promować Polskę podczas przyszłorocznego ogólnoświatowego 16. Forum Zarządzania Internetem (IGF 2021), którego Polska będzie gospodarzem.

Cel i zasady konkursu
1. Celem Konkursu jest pokazanie i promocja piękna Polski oraz zachęcenie młodzieży do zwiedzania naszego kraju – Polski.
2. W konkursie mogą brać udział prace w formie: zdjęcia, krótkiego filmu, pracy graficznej, których główne idee dotyczyć będą zagadnienia promocji Polski, zwane dalej „pracami konkursowymi”.
3. Konkurs odbywa się w terminie 1 czerwca – 30 września 2020 roku.

Kategorie i grupy wiekowe
1. Prace konkursowe mogą być zgłaszane w następujących kategoriach:
1) Praca graficzna: technika dowolna, format B1 pion.
2) Film: w języku angielskim lub w języku polskim z angielskimi napisami do 30 sekund w jakości Full HD, 1920 x 1080 px. Format MP4. Wykorzystanie słowa mówionego w filmie nie jest obowiązkowe. Technika dowolna.
3) Fotografia kolorowa lub czarno-biała.
2. Prace konkursowe mogą być zgłaszane w następujących grupach wiekowych:
1) Grupa wiekowa A: 12 do 17 lat
2) Grupa wiekowa B: 18 do 24 lat
3. Kryterium zakwalifikowania do grupy wiekowej jest wiek (wg daty urodzenia) w momencie zgłoszenia pracy konkursowej. W przypadku pracy zespołowej o zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decyduje wiek najstarszej osoby z zespołu.

Warunki uczestnictwa i rejestracji
1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Konkursie muszą posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, której wzór dostępny jest na stronie konkursowej. Skan podpisanej przez przedstawiciela ustawowego zgody na uczestnictwo w konkursie należy załączyć do formularza, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną wadliwość ww. zgody. Brak zgody może skutkować wycofaniem pracy konkursowej uczestnika w każdym momencie Konkursu.
3. W imieniu osób, które nie ukończyły lat 13, działają ich przedstawiciele ustawowi.
4. W przypadku wygranej uczestnika niepełnoletniego, nagroda pieniężna przekazana zostanie na konto bankowe wskazane przez przedstawiciela ustawowego, który jednocześnie podpisze dokumenty niezbędne do przekazania nagrody.
5. Dopuszcza się zgłaszanie prac zespołowych, jednak tylko pod warunkiem, że grupa zgłasza się jako jeden uczestnik, podając nazwę grupy i kontakt do jednej osoby odpowiedzialnej za korespondencją z organizatorem. W przypadku wygranej, organizator przekazuje nagrodę uczestnikowi, nie ponosi odpowiedzialności za podział nagrody między poszczególnych członków zespołu.

 Rejestracja i termin nadsyłania utworów:
1. Rejestracja i termin składania prac konkursowych rozpoczyna się dnia 1 czerwca 2020 roku i kończą się dnia 30 września 2020 roku.
2. Zarejestrować oraz złożyć pracę konkursową można jedynie za pośrednictwem cyfrowego formularza na stronie internetowej Konkursu. Aby złożyć formularz oraz pracę konkursową należy postępować zgodnie z instrukcją na stronie internetowej Konkursu.
3. Uczestniczyć w Konkursie można jedynie po pełnym i poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie Konkursu.
4. Za rejestrację i przesłanie prac konkursowych odpowiadają uczestnicy Konkursu. Oni też ponoszą wszelkie koszty związane z wytworzeniem pracy konkursowej.
5. Jeśli organizator Konkursu uzna, że warunki rejestracji nie zostały spełnione, ma prawo odrzucić takie zgłoszenie w każdym momencie selekcji prac i trwania Konkursu.
6. Termin nadsyłania prac konkursowych jest ostateczny, utwory, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
7. Organizator nie akceptuje prac konkursowych zgłoszonych w jakikolwiek inny sposób niż poprzez stronę konkursową, o której mowa w pkt 2 powyżej.
8. Organizator udostępnia dedykowany adres do kontaktu e-mailowego: pomoc@lubiepolske.pl
Wymagania techniczne i formalne
1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace konkursowe, których jest autorem, w dowolnej kategorii lub różnych wybranych przez siebie kategoriach.
2. Do Konkursu przyjmowane będą prace konkursowe cyfrowe w formacie:
1) Praca graficzna: plik pdf w jakości do druku (300 dpi) CMYK, format B1 pion.
2) Film: w języku angielskim lub w języku polskim z angielskimi napisami do 30 sekund w jakości Full HD, 1920 x 1080 px. Format MP4. Wykorzystanie słowa mówionego w filmie nie jest obowiązkowe. Technika dowolna.
3) Zdjęcie: format jpg, nie może przekraczać 1920×1080 pikseli, na zdjęciu nie może znajdować się żaden identyfikator. Dopuszczalny jest podpis wskazujący na miejsce, obszar Polski, który jest uwidoczniony na zdjęciu. W takim przypadku podpis powinien być wykonany w 2 językach: polskim i angielskim. Plik zdjęcia nie może przekraczać 2MB.
3. Podczas tworzenia prac konkursowych dopuszczone jest użycie środków wyrazu odpowiednich dla danej formy, w tym: sztuki wizualnej, malarstwa, rysunku, grafiki, grafiki komputerowej, fotografii, filmu lub etiudy filmowej, wykonanych tradycyjnie lub w postaci animacji,
filmowanych przy pomocy dowolnego sprzętu: kamery, aparatu, telefonu komórkowego z dźwiękiem lub bez, animacji i innych.

Wstępna selekcja i wybór najlepszych prac konkursowych

1. Każda praca zgłoszona do Konkursu zostanie oznaczona wygenerowanym automatycznie kodem. Podczas selekcji i wyboru najlepszych prac konkursowych kod będzie jedynym oznaczeniem pracy, jury Konkursu nie ma dostępu do danych osobowych twórców prac.
2. Wstępnej selekcji 150 najlepszych prac (łącznie we wszystkich kategoriach) w każdej z grup wiekowych dokona komisja konkursowa wskazana przez organizatora. Wybrane prace konkursowe umieszczone zostaną w galerii na stronie Konkursu. Prace te będą przedmiotem
głosowania jury Konkursu.
3. Wyboru 3 najlepszych prac konkursowych w każdej kategorii, w dwóch grupach wiekowych  dokona jury Konkursu wskazane przez organizatora (łącznie 18 prac, po 6 prac w każdej kategorii). Dodatkowo jury Konkursu może wybrać do 16 prac przyznając im wyróżnienie.
4. Wyniki prac, o których mowa w punkcie 3 w zakresie imię, nazwisko, grupa wiekowa autora zostaną opublikowane w Internecie na stronie internetowej konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszonych prac konkursowych, ze względu na niewłaściwe lub obraźliwe treści, w każdym momencie selekcji prac konkursowych i trwania Konkursu.
6. Organizator, przed ogłoszeniem wyników konkursu nie będzie prowadził korespondencji z uczestnikami dotyczącej selekcji prac, wyboru nagrodzonych prac konkursowych oraz nagród.
Prawa Autorów
1. Organizator Konkursu nie może, bez zgody autora, dokonywać zmian w pracy konkursowej, chyba, że zmiany te są spowodowane oczywistą koniecznością, a autor nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić (art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
2. Organizator zobowiązuje się do poszanowania niemajątkowych autorskich praw autora, w szczególności do oznaczenia pracy konkursowej jego imieniem i nazwiskiem oraz kategorią wiekową autora.

 Prawa organizatora

1. Organizator ma prawo do użycia wybranych prac konkursowych w celu oprawy graficznej i reklamy konferencji krajowej IGF 2020 i Światowej Konferencji IGF 2021, w tym prezentacji na telebimach w trakcie trwania konferencji, umieszczenia w galerii wybranych prac konkursowych na stronie internetowej Konkursu.
2. Zdobywcy nagród lub wyróżnień w Konkursie przeniosą nieodpłatnie na Organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej w następującym zakresie (na następujących polach eksploatacji):
1) używania i wykorzystania podczas wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej,
2) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi i cyfrowymi,
3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
4) możliwości umieszczenia na billboardach,
5) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
6) wprowadzania do obrotu,
7) wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych, informacyjnych,
wydawniczych i innych z wykorzystaniem utworów,
8) umieszczenia w Internecie,
9) publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.
3. Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi Konkursu prawa do korzystania bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych z pracy konkursowej w zakresie:
1) używania i wykorzystania podczas wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej
oraz informacyjnej,
2) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi,
3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
4) możliwości umieszczenia na billboardach,
5) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
6) wprowadzania do obrotu,
7) wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych,
informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem utworów (plakatów),
8) umieszczenia w Internecie,
9) publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.
4. Użytkownik przenosi własność wydanych organizatorowi nośników, na których zostały utrwalone prace konkursowe (lub ich poszczególne elementy) w celu ich przekazania organizatorowi, z chwilą wydania tych nośników organizatorowi.
5. Uczestnik zezwala na wykonywanie Organizatorowi zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań prac konkursowych (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
6. Organizator oznaczy prace konkursowe imionami i nazwiskami twórców, oraz kategorią wiekową.
 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Skarb Państwa – Minister
Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 27.

Z Administratorem można się kontaktować pod wskazanym wyżej adresem, pocztą elektroniczną na adres: mc@gov.pl lub za
pośrednictwem formularza ma stronie: https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt; Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator danych osobowych, na podstawie odrębnej umowy, powierzył firmie Adah
Advertising Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, działającej w Warszawie 02-765, al. Wilanowska 33/6, obsługę Konkursu, w tym pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu. W sprawach organizacyjnych dotyczących obsługi Konkursu można kontaktować z przedstawicielem firmy Adah Advertising pod nr tel. +48 605 621 398. Z inspektorem danych osobowych firmy Adah Advertising można kontaktować pod nr tel.: +48 603 032 222 lub na adres email: grzegorz@adah.com.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest uczestnictwo w Konkursie.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych uczestników Konkursu jest wyrażona przez nich zgoda
potwierdzona wypełnieniem formularza Konkursu i zapoznaniem się z regulaminem. W  przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego potwierdzona pisemnie zgodnie z załączonym wzorem. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Zakres danych osobowych uczestników Konkursu przetwarzanych przez administratora obejmował będzie: imię, nazwisko, wiek, dane kontaktowe (adres e-mail i nr telefonu).
6. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie będzie firma Adah Advertising Sp. z o. o, której Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych. Ponadto zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII regulaminu dane w zakresie: imię, nazwisko, grupa wiekowa, autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną opublikowane w internecie.
7. Dane uczestników Konkursu, których prace konkursowe nie zostały nagrodzone, przetwarzane będą przez okres do końca 2022 r. Dane uczestników Konkursu, których prace konkursowe zostały nagrodzone lub wyróżnione, przetwarzane będę bezterminowo lub do wycofania zgody na dalsze ich przetwarzanie.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje im także prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzanych danych osobowych.
9. Uczestnikom Konkursu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Oswiadczenie_dla_opiekuna_ustawowego

Regulamin_konkursu