Rekrutacja do klasy sportowej

 

Szkoła  prowadzi nabór do IV klasy sportowej o specjalnościpiłka nożna (dziewczęta) oraz piłka ręczna (chłopcy)Oddział sportowy nie jest objęty rejonizacją, czyli nie obowiązuje w niej ustalony dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu obwód szkolny.  Do klasy IV sportowej przyjmowani są na wniosek rodziców/prawnych opiekunów uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu i spoza szkoły.

Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:

a) ukończyli klasę 3 szkoły podstawowej,

b) posiadają dobre wyniki w nauce,

c) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przelekarza rodzinnego,

d) posiadają pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,

e) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez nauczycieli wychowania fizycznego, w których jest prowadzone szkolenie sportowe w oddziale sportowym Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

f) uzyskali odpowiednią liczbę punktów.

Szkoła przy realizacji programu szkoleniowego w oddziałach sportowych współpracuje z klubami sportowymi: 

MKS KASZTELAN Sierpc klasa o profilu piłki nożnej, MKS MAZUR Sierpc klasa o profilu piłki ręcznej 

Dołączenie do klasy sportowej jest równoznaczne z przystąpieniem do sekcji danego klubu, co może się wiązać z dodatkowymi opłatami

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej 2021 2022 SP2 Sierpc

Terminy rekrutacji do klasy sportowej

Wniosek o przyjęcie do IV klasy sportowej (zal.1)

Kryteria doboru kandydatów do klasy czwartej sportowej (zal.2)

Oświadczenie rodziców (zal.3)

Potwierdzenie woli (zal.4)