Podsumowanie II etapu projektu pilotażowego SCWEW

W listopadzie i grudniu 2021 r. nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu , w ramach projektu: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” wzięli udział w konsultacjach oraz zajęciach pokazowych.
Celem spotkań było rozwijanie kompetencji w zakresie nauczania dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi .
Podczas spotkań zostały omówione następujące zagadnienia:
☑️ „Tworzenie dokumentacji szkolnej- IPET, WOPF-u”;
☑️ „Specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych- zastosowanie w praktyce”;
☑️ „Jak motywować uczniów do nauki- niekonwencjonalne rozwiązania powszechnego problemu”;
☑️ „Zaburzenia widzenia, a problemy szkolne- Jak zdiagnozować problemy szkolne?”
☑️ „ Niedosłuch- czym jest, rodzaje, przyczyny”;
☑️ „Jak radzić sobie z agresją i autoagresją ucznia”;
☑️ „Ocenianie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”;
☑️ „Trudności w komunikowaniu się werbalnym”;
☑️ „Usprawnianie motoryki małej – terapia ręki”;
☑️ „Zaburzenia widzenia, a problemy szkolne – Jak zdiagnozować problemy szkolne?”.
☑️ „Trening radzenia sobie ze stresem – fobia szkolna”
☑️ „Metody i formy pracy z uczniem ze spektrum Autyzmu i z zespołem Aspergera”;
☑️ „ Praktyczne wykorzystanie pomocy dydaktycznych w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”;
☑️ „Kreatywne tworzenie pomocy dydaktycznych”.
Nasza szkoła, wraz ze specjalistami ze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu, wypracowała wiele rozwiązań, w tym szczególnie dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.