Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

I N F O R M A C J A 

dotycząca zasad naboru dzieci do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

na rok szkolny 2023/2024

      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu prowadzi nabór  do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. Obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci siedmioletnie (rocznik 2016).

W celu zapisania dziecka do klasy pierwszej rodzic / prawny opiekun dziecka wypełnia:

  • ZGŁOSZENIE dziecka do klasy pierwszej z obwodu szkoły i składa w sekretariacie szkoły w terminie:

26.01.2023r. – 09.02.2023r.

Złożenie ZGŁOSZENIA w szkole obwodowej jest równoznaczne z przyjęciem do niej dziecka.

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej odbywać się będzie w terminie:

  • 10.02.2023r. – 03.03.2023r.

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci spoza obwodu szkoły wypełniają   i składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w sekretariacie szkoły w wyżej wymienionym terminie.

Druk ZGŁOSZENIA / WNIOSKU należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (www.sp2.sierpc.pl).

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły

Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej z obwodu szkoły

Ogłoszenie wyników rekrutacji (wywieszenie list kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu na rok szkolny 2023/2024) nastąpi w dniu 15.03.2023r. do godz. 1500.

Przy składaniu druku ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU potrzebne będą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego
  • dokument zawierający numer PESEL kandydata

Kryteria i terminy dotyczące rekrutacji zostały upowszechnione na: https://bip.sierpc.pl/bipkod/12793320