LIGA OCHRONY PRZYRODY

1488289401_ikona_lop31

Historia
Liga Ochrony przyrody to najstarsze ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem jest ochrona przyrody.
Tradycja ochrony przyrody w Polsce sięga X wieku, kiedy pojawiły się pierwsze dekrety dotyczące chronienia niektórych gatunków zwierząt i roślin. Przez następne stulecia rozumienie przyrody i podejścia do jej ochrony ewoluowało. Pomimo wielu wysiłków nie udało się uratować takich gatunków jak tury czy tarpany. W 1920 roku powołano Państwową Radę Ochrony Przyrody na czele której stanął wybitny polski przyrodnik prof. Władysław Szafer. On też w 1923 r. powziął zamiar utworzenia w Polsce Ligi Ochrony Przyrody. Liga miała być związkiem, bądź zrzeszeniem towarzystw rozsianych po całym kraju, zajmujących się ochroną przyrody lub pragnących wspierać tą akcję. Pierwszy zjazd Ligi Ochrony Przyrody odbył się w 1928 roku, wybrano na nim zarząd, znaczek przedstawiający żubra oraz zatwierdzono statut.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej działalność Ligi została brutalnie przerwana, a jej czołowi działacze rozrzuceni po całym świecie. Gdy działania wojenne na ziemiach polskich ustały podjęto trud odtworzenia Ligi Ochrony Przyrody. Od 09 stycznia 1946 roku LOP była znów pełnoprawnym stowarzyszeniem. W różnych punktach kraju powstawały oddziały Ligi, a w istniejących już placówkach rozwijano coraz wszechstronniejszą działalność. W 1956 roku na Walnym Zjeździe Delegatów uchwalono nowy statut, który na pierwszym miejscu stawiał kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody, budzenie jej umiłowania, zwłaszcza wśród młodzieży. W tym samym roku ukazał się 1 numer „Biuletynu organizacyjnego LOP”, który zastąpiło czasopismo „Przyroda Polska”.
Dużą rolę w ochronie przyrody i środowiska w Polsce odegrały opracowane przez Ligę raporty o stanie przyrody i środowiska oraz wnioski i postulaty, zgłaszane do władz państwowych. Dzisiaj LOP współpracuje z licznymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi. Jest m. in. członkiem założycielem Światowej Unii Ochrony Przyrody. Liga Ochrony Przyrody za swoje zasługi odznaczona została krzyżem „Polonia Resituta”.
Obecnie najważniejsze jej cele to:
– prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego,
– popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,
– zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,
– inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego,
– czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadku jego naruszania.
Dąb BartekDąb Bartek
Tradycja
Liga Ochrony Przyrody w naszej szkole aktywnie działa już od bardzo dawna, w klasach 4-6 pod kierunkiem Katarzyny Pawłowskiej. W minionych latach angażowaliśmy się w takie projekty jak:
Zielona Szkoła w SendeniuZdjęcie 2
Gospodarstwo Ekologiczne w Grzybowie

Zdjęcie 43 Zdjęcie 41 Zdjęcie 42

Konkurs przyrodniczy „Przyjaciel Przyrody”

Zdjęcie 5 Zdjęcie 4

Dzień Ziemi

Zdjęcie 6 Zdjęcie 61 Zdjęcie 62

Zielona Szkoła w Ciechocinku
Udział w Akcji „Nie podgrzewaj atmosfery”
Udział w ogólnopolskich konkursach ekologicznych

Zdjęcie 9

Adopcja zwierząt 
                                                                     Zajęcia terenowe w lesie
Oczyszczalnia ścieków w Sierpcu

Zdjęcie 12Zdjęcie 122Zdjęcie121

Zajęcia na ścieżce dydaktycznej „Sierpc – Sierpienica”
Sprzątanie Świata

Zdjęcie14 Zdjęcie 142 Zdjęcie 141

Ogród Botaniczny w Powsinie

Zdjęcie 15 Zdjęcie 152 Zdjęcie 151

Gazetki ścienne

Zdjęcie 16

Zajęcia w Nadleśnictwie Skrwilno

Zdjecie 17 Zdjęcie 173 Zdjęcie 171 Zdjecie 172

Wycieczki rowerowe

Zdjęcie 18 Zdjęcie 182 Zdjęcie 181

 Dokarmianie ptaków zimą

Zdjęcie 19 Zdjęcie 192 Zdjęcie 191