Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

 

I N F O R M A C J A

dotycząca zasad naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych  w Szkole Podstawowej nr 2

im. Armii Krajowej w Sierpcu  na rok szkolny 2023/2024

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu prowadzi nabór  do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024.

W celu zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego rodzic / opiekun prawny wypełnia:

  • DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (w przypadku dziecka, które korzystało w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 2                                                   Armii Krajowej w Sierpcu z wychowania przedszkolnego) i składa  ją w sekretariacie szkoły w terminie:

26.01.2023r. – 02.02.2023r.

  • Na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, w związku z czym rodzic / opiekun prawny wypełnia WNIOSEK o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego                      na rok szkolny 2023/2024, który składa w sekretariacie szkoły w terminie:

03.02.2023r. – 17.02.2023r.

 

Druk WNIOSKU można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (www.sp2.sierpc.pl).

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie wyników rekrutacji (wywieszenie list kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2    im. Armii Krajowej w Sierpcu na rok szkolny 2023/2024) nastąpi                                               w dniu: 23.02.2023r.do godz. 1500.

Przy składaniu WNIOSKU potrzebne będą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego
  • dokument zawierający numer PESEL kandydata

Kryteria i terminy dotyczące rekrutacji zostały upowszechnione na: https://bip.sierpc.pl/bipkod/12793320