Biblioteka Szkolna

WITAJCIE NA STRONIE NASZEJ BIBLIOTEKI

 

 

 

Od roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła wzbogaciła się o zasoby zgromadzone w bibliotece szkolnej w budynku przy ul. Braci Tułodzieckich 2 (dawna biblioteka Gimnazjum Miejskiego). Korzystają z niej uczniowie z klas VI – VIII. Biblioteka ta posiada księgozbiór liczący ponad dziesięć tysięcy woluminów opracowany za pomocą bibliotecznego programu komputerowego Librus Biblioteka Szkolna, materiały na nośnikach elektronicznych, księgozbiór podręczny, czytelnię, gdzie można skorzystać z edukacyjnych czasopism zarówno dla młodzieży jak i nauczycieli oraz pracownię multimedialną.

W obu bibliotekach znajdują się książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wśród których znalazły się zarówno pozycje z literatury pięknej polskiej i obcej, książki o tematyce fantastycznej, przygodowej, kryminalnej czy obyczajowej, jak również literatura dla dzieci – bajki, baśnie i liczne opowiadania.

Nauczyciele bibliotekarze:  

Alicja Stopińska                                               

biblioteka przy ul. Płockiej 38 A

Dorota Lubińska 

biblioteka przy ul. Braci Tułodzieckich 2

         

 

 Godziny otwarcia:    

Poniedziałek    800-1400

Wtorek           800-1400

Środa             800-1400

Czwartek         800-1400

Piątek            800-1400

 

Zbiory biblioteki w budynku przy ulicy Płockiej stanowią:
książki –  8547 woluminów, czasopisma, zbiory specjalne: mapy,  kasety video, płyty CD Regulamin biblioteki i informacja dla uczniów klas I – IIIregulamin biblioteki

Czytelnia dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym,  udostępnianym  na miejscu oraz wypożyczanym na zajęcia lekcyjne. Do dyspozycji uczniów oraz nauczycieli  są komputery z dostępem do Internetu.W roku szkolnym 2006/2007 uruchomiono przy bibliotece pracownię multimedialną. Wszystkie komputery mają stałe łącze z Internetem. Komputery otrzymaliśmy w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt ten  współfinansowany jest  z  Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Pobyt w pracowni pomaga w poszerzaniu wiedzy czy pisaniu referatów. Można też po prostu miło spędzić czas. Dzieci z klas IV-V zgłaszają chęć wyszukiwania informacji i zwykle samodzielnie surfują i zaspokajają potrzeby. Z kolei dla najmłodszych stworzono super ofertę dotyczącą dostępu do komputerów. Zorganizowano codzienne dyżury w godzinach od 11.00 do 13.00, by maluchy mogły miło spędzić czas. W ofercie mają gry dydaktyczne uczące czytania, pisania, liczenia, ortografii, rozwijające myślenie logiczne, wzbogacające zasób słów.

Szkolne Centrum Multimedialne – budynek przy ulicy Braci Tułodzieckich

Szkolne centrum multimedialne powstało w grudniu 2005 r. Głównymi użytkownikami pracowni multimedialnej są oczywiście uczniowie, którzy wykorzystują Internet w celu wyszukiwania przeróżnych informacji potrzebnych np. do napisania referatu, odrobienia pracy domowej itp.

Szkolne centrum multimedialne posiada:

Ø      trzy stanowiska komputerowe mające połączenie z Internetem

Ø      kserokopiarkę, z której korzystają nauczyciele oraz uczniowie

Ø      drukarkę umożliwiającą wydruk potrzebnych informacji z Internetu

Ø      regulamin korzystania z pracowni

Ø      zeszyt korzystania z pracowni multimedialnej, do którego wpisują się wszystkie osoby korzystające z Internetu.

Otwarcie się biblioteki na nowe technologie komputerowe rozszerzyło jej możliwości wyszukiwawcze, a wykorzystanie Internetu zwiększyło jej zasoby informacyjne. Komputery oraz Internet zostały wykorzystane w codziennej pracy biblioteki.

Internet umożliwił:

Ø      powstanie nowych teczek zagadnieniowych, tematycznych, które są  wykorzystywane przez nauczycieli na lekcjach a przez uczniów do rozwijania własnych zainteresowań

Ø      wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.

Poza pracownią multimedialną uczniowie korzystają również z księgozbioru podręcznego biblioteki szkolnej.

 Biblioteka  angażuje się w:

–       organizowanie  tzw. Kiermaszu Taniej Książki, dzięki któremu popularyzuje czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży

–       dystrybucję i redystrybucję podręczników szkolnych

–       współpracę z komisjami przedmiotowymi przy zakupie literatury fachowej oraz lektur

–      reklamowanie nowości wydawniczych

–     organizowanie gazetek okolicznościowych i  informacyjnych

–      organizowanie konkursów popularyzujących czytelnictwo

Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę biblioteki z tzw. aktywem bibliotecznym. Uczniowie  chętnie współpracują z nauczycielem bibliotekarzem, wykonują  zlecone prace, dokonują drobnych napraw uszkodzonych egzemplarzy, dbają o porządek i estetykę pomieszczeń bibliotecznych.

Każda biblioteka posiada własny regulamin.

Regulamin pracowni multimedialnej

 1. Z pracowni multimedialnej mają prawo korzystać pracownicy, nauczyciele i uczniowie szkoły.
 2. Uczniowie zobowiązani są do podania celu poszukiwań informacji.
 3. Stanowisko przeznaczone jest do przeglądania stron www dla potrzeb edukacyjnych.
 4. W przypadku dużej liczby osób chętnych do korzystania z komputerów, jednostkowy czas użytkowania ograniczony jest do ½ godziny.
 5. Wszyscy użytkownicy powinni się wpisać do zeszytu odwiedzin.
 6. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem. Osoby, które będą korzystały z niedozwolonych stron poniosą karę w postaci zakazu korzystania z pracowni multimedialnej do odwołania.
 7. Użytkownicy mają możliwość wydruku wybranych informacji.
 8. Zabrania się:

–         instalowania  własnych programów

–         dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela

–         wykorzystania komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela

–         dokonywania przez uczniów jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu, rozkręcania jednostek centralnych, itp.

 1. Usuwanie tychże zmian odbędzie się na koszt użytkownika.
 2. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać opiekunowi pracowni.
 3. W pracowni należy zachować ciszę. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 4. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z niezgodnego z powyższym regulaminem użytkowania sprzętu komputerowego.
 5. W przypadku nie przestrzegania w/w punktów nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 6. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy  książki ( w tym jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.
 3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.
 5. Książki należy szanować jako wspólne dobro. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej wartości.
 7. Z końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym przez nauczyciela bibliotekarza terminie.
 8. Uczniowie korzystający z biblioteki i czytelni mają obowiązek dostosować się do poleceń nauczyciela bibliotekarza.
 9. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza.
 10. W bibliotece zabrania się samowolnego poruszania między półkami.