Zajęcia pozalekcyjne

W szkole realizowane są zajęcia wynikające z planu nauczania oraz zajęcia dodatkowe: 

Zajęcia pozalekcyjne.

Pomoc psychologiczo-pedagogiczna.

 Od klasy O – 1   dzieci uczą się języka angielskiego.

Uczniowie klas I–III korzystają:

–  z zajęć komputerowych

–  gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

–  koła recytatorsko–teatralnego

–  zajęć wyrównawczych

–  zajęć plastycznych

–  zajęć rekreacyjno–sportowych.

W klasach IV-VIII prowadzone są:

– zajęcia SKS-u

– koła polonistyczne

– koła matematyczne

– koło przyrodnicze

– koło teatralne

– koło plastyczne

koło fotograficzne

– koło recytatorskie

– koło misyjne

– koło biblijne

– zespół wokalny “Wesołe nutki” 

– zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego i matematyki.

Prowadzone są zajęcia dodatkowe nieodpłatne, wynikające  z potrzeb uczniów.

Tradycją szkoły stało się, że nauczyciele społecznie pracują z uczniami przystępującymi do sprawdzianu po klasie ósmej..

Wszystkie te zajęcia  są zgodne z przedstawioną przez nauczycieli ofertą zaopiniowaną przez uczniów i rodziców.