SAMORZĄD SZKOLNY

 

„Dziś zrobię to, czego innym się nie chce, jutro zrobię to,
co innym będzie się wydawać niemożliwe.”

                                                          Jerry Rice 

@@@@@@

 Samorząd Uczniowski   klas 4-8   

Organizacja Samorządu Uczniowskiego

 • Wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski, a uczniowie poszczególnych klas – Samorząd Klasowy.
 • Samorząd realizuje zadania, które nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
 • Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest zebranie ogólne przedstawicieli samorządów klasowych.
 • Organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu.
 • Rada Samorządu Uczniowskiego  2023/2024 

Przewodniczący:      JONATAN  KUSKOWSKI  kl. 8b

Zastępca  Przewodniczącego:  WERONIKA BORKOWSKA  kl. 7a

Członkowie:  JULIA JAWORSKA  kl. 7d  KAROLINA  KLIMARCZYK  kl. 7A           

OPIEKUNOWIE  Samorządu:   Marta Turalska,  Elżbieta Olszewska-Lamka

  

 • Rada Samorządu Uczniowskiego  2022/2023 

Przewodniczący:      KACPER  JĘDRZEJEWSKI    kl. 8d

Zastępca  Przewodniczącego:  NIKOLA   NIESIOŁOWSKA  kl. 8a

Członkowie:     AMELIA   BABECKA  kl. 8e

Cele  Samorządu Uczniowskiego

 • zapewnienie uczniom uczestnictwa w samodzielnym rozwiązywaniu swoich problemów i w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
 • stwarzanie możliwości rozwoju demokratycznych form  współdziałania i wzajemnego wspierania się oraz współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do samokontroli, samooceny
  i samodyscypliny poszczególnych uczniów.

Zadania Samorządu Uczniowskiego

 • Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb ogółu społeczności uczniowskiej.
 • Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków w regulaminie wewnątrzszkolnym.
 • Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na problemy szkolne.
 • Rozstrzyganie sporów koleżeńskich, zapobieganie konfliktom – uczestniczenie w ich rozwiązywaniu.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły.
 • Informowanie całej społeczności szkolnej o problemach i wydarzeniach szkolnych (apele, spotkania).
 • Organizowanie imprez i uroczystości obchodzonych w sposób szczególny w naszej szkole.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie zabaw i dyskotek szkolnych z udziałem przyjaciół i gości.

OPIEKUNOWIE  Samorządu:   Marta Turalska, Dariusz Malanowski  

P O C Z E T      S Z T A N D A R O W Y  

2023/2024

Chorąży: Patrik Kozłowski kl. 8 b

Asysta: Marcelina Sobota  kl. 8b,  Blanka Dudzińska  kl. 8b

Chorąży: Oliwier Gąsiorowski  kl. 8a,  Patryk Chojnowski  kl. 8b

Asysta:  Julia Sobolewska  kl. 8a,  Aleksandra Marczyńska kl. 8b

Opiekunowie pocztu sztandarowego:  Monika Nowak,  Agata Bartkowska  

    @@@@@@

2022/2023

Chorąży: Filip Prątnicki kl. 8 b

Asysta: Aleksandra Nowak  kl. 8a, Emilia Kopycińska kl. 8d

Chorąży: Kacper Jędrzejewski kl. 8d

Asysta: Antonina Kurta kl. 8c, Amelia Babecka kl. 8e

Opiekunowie pocztu sztandarowego:  Marta Turalska,  Katarzyna Kulasińska   

   

Samorząd uczniowski  klas młodszych   

2023/2024

Opiekunowie  Samorządu: 

2022/2023

Gratulujemy wszystkim! Życzymy sukcesów i owocnej współpracy. 

Opiekunowie  Samorządu: Katarzyna Burczyk, Dorota Dudzińska